• යූ. එන්. පිය පරාජය කර පොදුජන ජය සහතික කරන වමේ වැඩපිළිවෙලක්
  • Yū. En. Piya parājaya kara podujana jaya sahatika karana vamē văḍapiḷivelak