• ජනතාව මත ඒක පුද්ගල ආධිපත්‍යයක්
  • Janatāva mata ēka pudgala ādhipatyyak