• فریضه ٔ زكوٰة كى آسان تفہیم و تشریح
  • Farīẓah-yi zakvát kī āsān tafhīm va tashrīḥ