• 古今祝節壽語六 / 豐原國周筆.
  • Kokon shukusetsu sugoroku / Toyohara Kunichika hitsu.