• Kongo : Iz operetty "Karʹera Pirpoĭnta Blėka" / muzyka B.I. Fomina; tekst A M. PLatova i K.N. Podrevskogo