• යුද්ධයට හා සමාජ අසමානතාවට එරෙහිව සමාජවාදී විකල්පය
  • Yuddhayaṭa hā samāja asamānatāvayaṭa erehiva samājavādī vikalpaya