• ගොවි ජන හඬ අංක 4 ආරියවංශ ගුණසේකර සමරු කලාපය
  • Govi jana han̆ḍa aṁka 4 āriyavaṁśa guṇasēkara samaru kalāpaya