• බ්‍රෙස්ගර්ඩල් : ලාංකීය ජාතික නිදහස් සටනේ කතා පුවතක්
  • Bresgarḍal: Lāṃkīya jātika nidahas saṭanē katā puvata