• අපේ කාලයේ අභියෝගය විවෘත සංදේශයක්
  • Apē kālayē abhiyōgaya vivṛta saṁdēśayak