• වම ශක්තිමත්ව ගොඩනැගීම සඳහා...
  • Vama śaktimatva goḍanăgīma sadahā...