• වගකීමෙන් ආරක්‍ෂා කිරීමේ (සංශෝධන) පනත අහෝසි කරනු
  • Vagakīmen ārakṣā kirīmē (saṃśōdhana) panata ahōsi karanu