• පළාත් සභා යෝජනා සම්පූර්ණ කිරීම පිනිස ජාතීන් අතර යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය පිනිසවූ ව්‍යාපාරයේ යෝජනා
  • Paḷāt sahā yōjanā sampūrṇa kirīma pinisa jātīn atara yuktiya hā samānātmatāvaya pinisavū vyāpārayē yōjanā