• යුද්ධයද සාමයද? ලංකාවේ ජාතිවාදී ගැටළුව
  • Yuddhayada sāmayada? Laṁkāvē jātivādī găṭaḷuva