• යූඇන්පී ප්‍රහාරවලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ක්‍රියා මාර්ගයක්
  • Yuănpī prahāravalaṭa erehiva saṭan kirīmē kriyā mārgayak