• විප්ලවකාරී ජනතා ව්‍යාපාරය කුරුවල් කළ 71 කැරැල්ල
  • Viplavakārī janatā vyāpāraya kuruval kaḷa 71 kărălla