• අළුත් රාජ්‍යයකට අළුත් ගිවිසුමක් - ජාතික ගැටළුවට නව ප්‍රවේශයක්
  • Aḷut rājyyakaṭa aḷut givisumak - jātika găṭaḷuvaṭa nava pravēśayak