• කවි කොළය(ලෝ.ස.ස/ශ්‍රී ලං මූලික මතවාදය මෙහි දැක්වේ)/Kavi Kolaya(incorporating basic ideology of WSF/SL)
  • Kavi koḷaya(lō.sa.sa/śrī laṁ mūlika matavādaya mehi dăkvē)