• දේවසරණාරාමය හා දේවසරණ සංවර්ධන කේන්ද්‍රය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්
  • Dēvasaraṇārāmaya hā dēvasaraṇa saṁvardhana kēndraya piḷiban̆da păhădili kirīmak