• ශ්‍රී ලංකාව යුද්ධයකට සුදානම් කරවීම
  • Śri Laṃkāva yuddhayakaṭa sudānam karavīma