• ආයෙත් නඩුවකි පේරාදෙණියේ! 1 කොටස
  • Āyet naḍuvaki Pērādeṇiyē! 1 koṭasa