• ජාතික ගැටලුවට එක්සත් ලංකාවක් තුළ විසඳුමක්
  • Jātika găṭaluvaṭa eksat Laṃkāvak tuḷa visadumak