• අරගලයේ ස්ත්‍රීහු : 1980-86 කෙටි සටහනක්
  • Aragalayē strīhu: 1980-86 keṭi saṭahanak