• ජාතීන්ගේ ප්‍රශ්න සහ කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය
  • Jātīngē praśna saha Komiyunisṭ Pakṣaya