• ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (2005 වසරේ ඉදිරි මග ගැන විමසුමක්)
  • Janatā Vimukti Peramuṇa (2005 vasarē idiri maga găna vimasumak)