• විවෘත ආර්ථිකයේ අභියෝගය සහ කම්කරු පංතිය
  • Vivŗta ārthikaye abhiyōgaya saha kamkaru paṃtiya