• ඇන් ඇම්. උසාවිය අමතයි
  • Ăn. Ăm. Usāviya amatayi