• දේවසරණාරාමය 50 වැනි සංවත්සරය
  • Dēvasaraṇārāmaya 50 văni saṁvatsaraya