• වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සහ විප්ලවීය බලවේගයන්ගේ කාර්යභාරය
  • Vatman dēśapālana tattvaya saha viplavīya balavēgayangē kāryabhāraya