• බොරුකීම හා විකෘති කිරීම පිලිබඳ සමසමාජ ගුරුකුලය
  • Borukīma hā vikŗti kirīma pilibada Samasamāja gurukulaya