• 80 ජූලි මහා වැඩ වර්ජනය
  • 80 jūli mahā văḍa varjanaya