• ලෝක දෙකක් අතර ගැටුමක්
  • Lōka dekak atara găṭumak