• කම්කරු අරගලයේ දෝංකාරය
  • Kamkaru aragalayē dōṃkāraya