• අපේ කාලයේ සැබෑ මිනිසෙක් සිරිපාල වීරසිංහ (ෂෙල්ටන්) සහෝදරයා
  • Apē kālayē săbă minisek siripāla vīrasiṁha (ṣelṭan) sahōdarayā