• කුරුණෑගල දියෝකීසියේ 50 වන සංවත්සරය 1950-2000/குருநாகலை அத்தியட்சாதீனத்தின் 50 ஆண்டு நிறைவு 1950-2000/Golden Jubilee of the Diocese of Kurunagala 1950-2000
  • Kuruṇǣgala diyōkīsiyē 50 vana saṁvatsaraya 1950-2000