• ලංකා කම්කරු සම්මේලනය - නියෝජිත සම්මේලනය - ලේකම් වාර්තාව - 1974
  • Laṃkā Kamkaru Sammēlanaya - niyōjita sammēlanaya - lēkam vārtāva- 1974