• ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කුමක්ද? කොයිබටද?
  • Janatā Vimukti Peramuṇa kumakda? Koyibaṭada?