• 1980 මහා වැඩ වර්ජනය
  • 1980 mahā văḍa varjanaya