• 1987 මැයි දින ප්‍රකාශනය සහ වාර්තාව
  • 1987 Măyi dina prakāśanaya saha vārtāva