• සේවකයින්ට විලංගු දමන ධවල පත්‍ර නිතිය
  • Sēvakayinṭa vilaṃgu damana dhavala patra nītiya