• සමසමාජ ඉතිහාසයෙන් පාඩම් කීපයක්: ලෙස්ලි ගුණවර්ධන 1909 - 1983
  • Samasamāja itihāsayen pāḍam kīpayak: Lesli Guṇavardhana 1909 - 1983