• ජනමත විචාරණය 1982 - අප මුහුණ දෙමින් සිටින උවදුර
  • Janamata vicāraṇaya 1982 - apa muhuṇa demin siṭina uvadura