• போரா சமாதானமா? இலங்கையின் தேசிய இனப்பிரச்சினை
  • Pōrā camātāṉamā? Ilaṅkaiyiṉ tēciya iṉappiracciṉai