• ධර්මදූත සේවය දේශපාලනය සහ ධර්මදානය
  • Dharmadūta sēvaya dēśapālanaya saha dharmadānaya