• සමස්ත ලෝකය සඳහා වූ පරිසරය පිළිබඳව වූ ගිවිසුමත් සම්පත් අවශ්‍යතාවයන් සහ උපක්‍රම
  • Samasta lōkaya sadahā vū parisaraya piḷibadava vū givisumat sampat avaśytāvayan saha upakrama