• ජාතික කාන්තා සමුළුව : 1984
  • Jātika Kāntā Samuḷūva: 1984