• ඉන්දු-ලංකා සාම ගිවිසුම 1987
  • Indu-Laṃkā Sāma Givisuma 1987