• සමාජය හා එහි සංවර්ධනය
  • Samājaya hā ehi saṃvardhanaya