• නව සමසමාජ පක්ෂයේ අවස්ථාවාදයට එරෙහි චෝදනා පත්‍රයක්
  • Nava Samasamāja Pakśayē avasthāvādayaṭa erehi cōdanā patrayak