• දෙවැනි නිදහස් අරගලයේ අරුණළු
  • Devăni nidahas aragalayē aruṇaḷu