• மக்களுக்கு உண்மையைக் கூறுங்கள்! இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையிலிருந்து மீள்வதற்கு வழி
  • Makkaḷukku uṇmaiyaik kūṟuṅkaḷ! Ilaṅkaiyiṉ iṉappiracciṉaiyiliruntu mīḷvataṟku vaḻi